De drie Pelgrims feesten – de Shalosh Regalim


De drie Pelgrimsfeesten worden in het Hebreeuws verwezen als de "shalosh regalim", drie (voet) bedevaarten. Alle drie de feesten hebben zowel landbouw als nationale betekenis.

De drie feesten bestaan uit Pesach (Pasen), het Wekenfeest (Shavuoth) en het Loofhuttenfeest (Succoth of Tabernakes).

De naam Shalosh Regalim ontleend zijn oorsprong aan het volgende Bijbelse vers:
(Exodus 23:14-17)

23:14: Driemaal in het jaar zult gij Mij een feest houden.

23:15: Het feest der ongezuurde broden zult gij onderhouden;
          zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, zoals Ik u
          geboden heb, op de bepaalde tijd van de maand Abib,
          want ddarin zijt gij uit Egypte getrokken; maar men zal
          niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen.

23:16: Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw
          vruchten, die gij op de akker zaaien zult; en het feest
          der inzameling aan het einde des jaars, wanner gij uw
          vruchten van de akker ingezameld hebt.

23:17: Driemaal in het jaar zullen al uw mannen voor het
          aangezicht van de Here Here verschijnen.


In het woord "regalim" hoe dan ook, wordt ook het idee van een voetreis of een bedevaart uitgedrukt, wat een belangrijk element in de viering van deze drie feesten is.

"Driemaal per jaar zal ieder die onder u van het mannelijk geslacht is, voor het aangezicht van de Here, uw God, op de plaats die de Here verkiezen zal: op het feest der ongezuurde broden, op het feest der weken en op het loofhuttenfeest" (Deuteronomium 16:16).  Pesach (Pasen)
  Het eerste bedevaartfeest begint met Pascha
  (zeven dagen in het Land van Israël, beginnend op de15 Nisan)
  Lees verder

  Shavuot
  Het tweede bedevaartfeest is Shavuot.
  Het Wekenfeest, Pinksterfeest (Griekse naam: Pentecost)
  Lees verder

  Succoth
  Het derde bedevaartfeest is Succoth,
  een zevendaags feest, dat ook als Loofhuttenfeest
  Lees verder