Maimonides - Rambam (acroniem)

Rabbi Moshe ben Maimon (30 maart, 1135 - 13 december,1204)

Maimonides was één van de weinig middeleeuwse joods filosofen, die ook de niet joodse wereld beïnvloedden. Zelfs vandaag, is hij onder de meest gerespecteerden van alle joodse filosofen. Een algemene middeleeuwse spreuk, die ook diende als zijn grafschrift, verklaarde dat van Mozes [van Torah] tot Mozes [Maimonides] is er niet zo een Mozes geweest.

De belangrijkste bijdrage van Maimonides tot het joodse leven is de Mishneh Torah (het boek Deuteronomium: beschrijving van Rambam over principes van de mondeling overgeleverde Misneh), zijn code van joodse wet. Zijn bedoeling was een boek samen te stellen dat joden zou begeleiden om zich in alle situaties tejuist gedragen door het lezen van de Torah en zijn code, zonder verplicht te zijn, veel tijd te besteden om de Talmud te onderzoeken.

Rambam was geboren op de veertiende dag van Nissan - de dag vóór Pascha (het Joodse paasfeest) - in het jaar 1351, in Cordova, Spanje, toen onder moslimbestuur, tijdens wat sommige geleerden beschouwen als het einde van de gouden eeuw van de joodse cultuur in Spanje.

Hij was afkomstig van een voorname en geleerde familie die zijn voorgeslacht vindt tot aan Rabbi Yehudah HaNassi, de samensteller van de Mishnah, en zelfs verder terug naar het koninklijke huis van koning David.

Bij de conclusie van zijn Commentaar op de Mishnah - de beslaglegging van de mondelinge traditie van de Torah (tractate Uktzin 3:12), telt Rambam zijn voorgeslacht acht generaties terug, erop wijzend dat allen voorname Dayanim (rechters van een joods godsdienstig hof), rabbijnen en geleerden waren. Zijn vader diende als Dayan van de joodse gemeenschap in Cordova en was beroemd niet alleen voor zijn immense Torah kennis, maar ook voor zijn algemene geleerdheid, vooral in wiskunde en astronomie. Rabbi Maimon, die onder Rabbijn Joseph ibn Migash had gestudeerd, onderwees zelf zijn zoon in de heilige schrift, Talmud, en elk aspect van de joodse godsdienst en traditie, en verstrekte hem ook met een veelzijdige vorming en een grondige opleiding in niet religieuse wetenschappen. Het was op aanraden van zijn vader dat jonge Mozes zich verdiepte in de studie van filosofie en geneeskunde.

In 1148 veroverd Almohades, een fanatieke mohammedaanse sekte uit noord afrika, Cordova. De Familie Maimon ontvlucht Cordova en gaat een elf jaar periode tegemoet van rond zwerven door het zuidelijke deel Spanje en noord afrika. Jonge Mozes was nauwelijks Bar Mitzvah. Deze Almohades tolereerde geen andere godsdienst dan hun eigen islam en zij boden de joodse bevolking de keus van bekering tot islam aan, dood, of uitwijzing van hun geboorteland. Zo werden de joden een martelend alternatief gegeven van of het overgeven van hun eeuwig geloof of hun eigenlijk leven, of het verlaten van hun geboorteland waar zij voor vele eeuwen gewoond hadden, achterlatend van al hun bezittingen, om zijn heil in een toevluvhtsoord te zoeken in een vijandige wereld, waar zij nergens welkom waren.

De overgrote meerderheid van de joden, onder hen Dayan en zijn familie, koos ballingschap en verliet Cordova. Van hen die niet weg konden, gingen velen een martelaarsdood tegemoet, heiligen de naam van God, en sommigen werden onoprechte bekeerlingen in islam, slechts ogenschijnlijk, de hele tijd, in het geheim, in hun harten om en in de beslotenheid van hun huizen, oplettend en toepassend van alle voorschriften van de Torah, nooit hun geërfte godsdienst verwaarlozend.

1158 (1161) - Rambam begint zijn commentaar op de Mishnah te schrijven.

1159 - Tijdens deze keer, stelde hij zijn uitgeroepen commentaar op de Mishna samen. Na tien jaar van een nomadisch leven, sloten ze zich aan bij een groep vluchtelingen die koers zetten naar noord-afrika en uiteindelijk in 1159 vestigden ze zich in Fez, toen de hoofdstad van Marokko, waar Maimonides het grootste deel van zijn seculaire kennis verwierf, studerend aan de Universiteit van Fez.

1162 (1163) - Rambam schrijft en verspreidt "Iggret HaShmad" (brief betreffende Apostacy).

1164 (1165) - Na een verblijf van vijf jaar in Fez moesten zij wegens godsdienstige onverdraagzaamheid en vervolging vertrekken. Zij werden opnieuw wandelende joden, zonder een huis. Via Jeruzalem en Hebron, maakte de familie Maimon hun weg naar Egypte. Het Heilige Land, troosteloos en onbevolkt, door de kruisvaarders verwoest, verschafte hen geen permanente verblijfplaats. Zij brachten drie dagen door in Jeruzalem in gebed bij de Westelijke Muur, en één dag biddend bij de graven van de Patriarchen bij de Spelonk van Machpelah.

1166 - Zij verlaten het Heilige Land en van daar gingen zij verder naar Egypte. In Fostad, dichtbij Kaïro, de zetel van de Kalifaten, vond de familie van Rabbi Maimon uiteindelijk een toevluchtsoord. In tegenstelling tot andere mohammedaanse landen, de joden in Egypte, onder het verdraagzame en rationele bestuur van de Fatimide kalieven, werden volledige godsdienstige en burgerlijke vrijheid verleend. Zij werden toegestaan om hun godsdienstig, cultureel en het communale leven te ontwikkelen, evenals om zich met de handel bezig te houden zonder enige beperkingen of inmenging. Het was hier dat Rabbi Mozes zijn meesterwerk zou creëren, waarvoor het joodse volk hem altijd schuldig zal zijn.

ca 1166. - Zij voelden zich nauwelijks thuis in hun nieuwe verblijfplaats, en begonnen juist te genieten van het lange gestreefde leven naar vrijheid en vrede, wanneer tegenspoed de familie Maimon sloeg. Een paar maanden na hun aankomst in Fostad, Rabbi Maimon, de vroegere Dayan van Cordova, stierf. Rabbi Mozes rouwde zeer om het verlies van zijn grote vader, die niet alleen een vader voor hem was, maar ook zijn belangrijkste leraar en meest belangrijke invloed.

1167 (1170) - Rambam begint te schrijven Sefer HaMitzvot - het Boek van Bevelen en Mishneh Torah.

1169 - Hij schrijft en verzendt Iggeret Teiman naar de joden van Yemen.

ca 1171. - Rabbi Maimon schreef een uitleg over de Talmud, die zijn zoon Rabbi Mozes in zijn inleiding tot de Mishnah vermeldt en die hij als bron in de voorbereiding van zijn eigen werk gebruikte. Zijn jongere broer, David, nam de verantwoordelijkheid op zich om de gehele familie financieel te steunen, teneinde zijn begaafde broer, Mozes, in staat te stellen, om aan zich aan zijn studies te wijden zonder financiële zorg. David werd een juweelhandelaar, invoer van juwelen en edelstenen uit India. Hij slaagde in deze zaken en de familie leefde zeer comfortabel. Helaas, werd de familie opnieuw door tragedie geslagen door de ontijdige dood van hun kostwinner. Op een zakenreis naar India, werd het schip waarop David voer gevangen in een storm, leed schipbreuk in de Indische Oceaan, en David verdronk, dragend met hem het volledige familiefortuin.

ca 1171. - Het kwam op Rabbi Mozes neer om de kostwinner van de familie te worden. Rambam ging wonen in Fostad, Egypte, waar hij voor de rest van zijn leven leeft. Hoe dan ook, als resultaat van zijn onophoudelijke studie en zijn verdriet over zijn broer's dood, werd hij ernstig ziek. Bedlegerig voor verscheidene maanden, was hij niet in staat om zijn familie steun te verlenen. Toen hij uiteindelijk herstelde, begon hij een praktijk in de geneeskunde. Rambam achtte het niet juist om monetaire uitkering te verkrijgen of een financiële vergoeding te ontvangen voor zijn geweldige Torah kennis. Torah zou moeten wordt bestudeerd en onderwezen, beweerde hij, slechts omwille van de Hemel en niet om de kost te verdienen. Vandaar wijdde hij zichzelf aan de roeping van geneeskunde. Hij was zo succesvol in dit beroep, en in de loop van tijd bereikte hij zo een dergelijke reputatie, dat Groot Vizier Alfadhil, en uiteindelijk eveneens Sultan Saladin, hem benoemden als hun persoonlijke arts.

1171 (1174) - Eind van de Fatimid Kalifaat. Saladin wordt koning van Egypte.

ca 1177 - Benoemd tot Opperrabbijn door de joodse gemeenschap van Kaïro.

1177 (1180) - Voltooit het schrijven van de Mishneh Torah.

1186, 28 van Sivan, zijn zoon, Rabbi Avraham, is geboren.

1186 (1190) Voltooit Moreh Nevuchim (Gids voor Verwarden).

1204 - Stierf op 13 December (twintigste van Tevet).
Hij werd ten ruste gelegd in Tiberias.

Zijn zoon Avraham, die als een groot geleerde werd gezien, volgde hem op als Nagid (hoofd van de Egyptische joodse gemeenschap), evenals de functie van hofarts, op de leeftijd van slechts achttien. Hij eerde zeer de nagedachtenis van zijn vader; en door heel zijn carrière verdedigde hij zijn vader's geschriften tegen alle critici. Het ambt van Nagid werd door de familie Maimonides voor vier opeenvolgende generaties gehouden tot het eind van de 14de eeuw.