Het Baha'i geloof

Het Baha'i geloof is een onafhankelijke, monotheistische religie. De stichter Baha'u'llah die van 1817 tot 1892 leefde, wordt door de Baha'is als tot nu toe de laatste in de reeks Boodschappers van God beschouwd, een reeks die teruggaat tot voor het begin van de geschiedschrijving. Het centrale thema in de Boodschap van Baha'u'llah luidt dat de mensheid een ras vormt en dat de dag gekomen is dat zij zich moeten verenigen tot een wereldgemeenschap. Een wereldomvattende gemeenschap van ongeveer zes miljoen Baha'is, waarin de meeste landen, rassen en culturen op aarde vertegenwoordigd zijn, is bezig om de leringen van Baha'u'llah in praktijk te brengen.

De mensheid wordt nu volwassen. Daardoor is de eenwording van de menselijke familie en de vorming van een vreedzame, mondiale samenleving mogelijk. Tot de principes, die volgens het Bahaí geloof van wezenlijk belang zijn om dit doel te bereiken, behoren: de verantwoordelijkheid van ieder individu tot onafhankelijk onderzoek naar de waarheid; het prijsgeven van alle vormen van bijgeloof en vooroordeel; de erkenning dat ware godsdienst in harmonie is met rede en wetenschap; het waarborgen van gelijke kansen voor man en vrouw ; de erkenning dat er maar een religieuse waarheid is en dat deze betrekkelijk is; de verwerkelijking van onderwijs voor iedereen; het uitbannen van de uitersten van armoede en rijkdom; de vestiging van een wereldstatenbond.

Historicus Arnold Toynbee die in 1959 opmerkte: "Bahaism is een onafhankelijke godsdienst gelijk aan Islam, Christendom, en andere erkende wereld godsdiensten. Bahaism is geen sekte van één of andere godsdienst; het is een afzonderlijke godsdienst, en het heeft de zelfde status als de andere erkende godsdiensten.

Volgens de Encyclopedie Britannica van 1992, is de Baha'i godsdienst gevestigd in 205 soevereine landen en afhankelijke gebieden.

Het Universele Huis van Gerechtigheid, dat door Baha'u'llah als de wetgevende macht binnen het Baha'i geloof is ingesteld, kwam in 1963 tot stand en ligt net iets boven het heiligdom van de Ba'b op de Carmelberg. Het is een lichaam dat uit negen personen bestaat en dat elke vijf jaar door alle leden van de nationale besturen van de wereld baha'is gekozen wordt. Het Universele Huis van Rechtvaardigheid, leidt de geestelijke en bestuurlijke aangelegenheden van de Internationale Baha'i wereldwijde gemeenschap met de hulp van ongeveer 600 Baha'i vrijwilligerspersoneelsleden die meer dan 55 landen vertegenwoordigen.

Dit administratieve centrum bestaat uit verscheidene gebouwen in neoklassieke stijl welke de Zetel van het Universele Huis van Rechtvaardigheid, het Internationale Baha'i Archief, de Bibliotheek en andere bestuurlijke instellingen omvatten. Het Internationale Baha'i Archief was het eerste gebouw dat in 1955 voltooid werd en zijn architectuur stelde het patroon voor de andere gebouwen vast, die door Architect Husayn Amanat ontworpen zijn.

Geschiedenis van Baha'í

De Baha'i religie, een onafhankelijke wereldreligie, is evenals de drie andere wereldgodsdiensten (Jodendom, Christendom en Islam) door historische gebeurtenissen met Israel verbonden. De stichter, Baha'u'llah, uit zijn geboorteland Iran gestuurd, werd eerst naar Bagdad verbannen, toen naar Constantinopel (Istanboel), Adrianopel (Edirne), en ten slotte naar Acre (Akko), wat toen een strafkolonie van het Ottomaanse Rijk was. Baha'u'llah overleed in Bahj'i, even ten noorden van Akko en is daar begraven.

Tijdens één van zijn bezoeken aan Haifa in 1890 wees Baha'u'llah zijn zoon 'Abdu'l-Baha de plek op de Carmelberg aan, waar de dodelijke overblijfselen van de Ba'b, de profeet-voorbode van de Baha'i religie, ten ruste zouden moeten worden gelegd, en droeg hem op om een passend graf voor hen te bouwen.
Baha'u'llah kondigde ook de oprichting van het administratieve centrum van de Baha'i religie in Haifa aan. Ba'b werd in 1850 in Iran gemarteld, zes jaar nadat hij Zijn opdracht verklaarde. Voor bijna 60 jaar werden zijn overblijfselen in geheimhouding overgebracht naar verschillende plaatsen, om te verhinderen dat ze in vijandelijke handen zouden vallen, totdat in 1909 zij op de exacte plaats die Baha'u'llah aangewezen had op de Carmelberg begraven werden.

Abdu'l-Baha zelf stelde het voorbereidende gebouw van het Heiligdom van Ba'b in elkaar. Shoghi Effendi, de Beschermer van de Baha'i godsdienst, verfraaide dit heilige gebouw overeenkomstig de wensen van Abdu'l-Baha.